سوختن غصه‌هاتون رو تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم

سوختن غصه‌هاتون رو
تو سرخیِ آتش آرزو می‌کنم