فصل ۸ یازدهم

آموزش صفر تا صد فصل ۸یازدهم زیست شناسی

قسمت ۱ | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۱

فن کشت بافت | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۱

قسمت ۲ | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۲

قسمت ۳ | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۲

قسمت ۴ | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۳

قسمت ۵ | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۳

فصل ۹ یازدهم

آموزش صفر تا صد فصل ۹ یازدهم زیست شناسی

قسمت ۱ | فصل ۹ یازدهم ویدئو

گفتار ۱

قسمت ۲ | فصل ۹ یازدهم ویدئو

گفتار ۱

قسمت ۳ | فصل ۹ یازدهم ویدئو

گفتار ۲