فصل ۶ دهم

آموزش صفر تا صد فصل ۶ دهم زیست شناسی

مقدمه و معرفی انواع گیاهان | فصل ۶ دهم ویدئو

گفتار ۱

ویژگی های سلول گیاهی | فصل ۶ دهم ویدئو

گفتار ۱

تعریف اختصاصی دیواره سلولی، لان و پلاسمودرم | فصل ۶ دهم ویدئو

گفتار ۱

واکوئل | فصل فصل ۶ دهم ویدئو

گفتار ۱

رنگ ها در گیاهان و ترکیبات دیگر | فصل ۶ دهم ویدئو

گفتار ۱

مقدمه سامانه بافتی | سامانه بافت پوششی | فصل ۶ دهم ویدئو

گفتار ۲

سامانه بافتی زمینه ای و آوندی | فصل ۶ دهم ویدئو

گفتار ۲

مقایسه گیاه دو لپه و تک لپه از نظر رشد و فعالیت | فصل ۶ دهم ویدئو

گفتار ۲

رشد نخستین و سرلادهای نخستین ریشه و ساقه | رشد پسین و مریستم های پسین |مقایسه مریستم نخستین و پسین در حد یک جدول | سازش با محیط | ففصل ۶ دهم ویدئو

گفتار ۳

فصل ۷ دهم

آموزش صفر تا صد فصل ۷ دهم زیست شناسی

مقدمه و تغذیه گیاهی | خاک | جذب مواد معدنی از خاک | فصل ۷ دهم ویدئو

گفتار ۱جذب N2 | جذب P | بهبود خاک و انواع کود ازدیاد مواد در خاک | فصل ۷ دهم ویدئو

گفتار ۱جذب مؤثر در تغذیه گیاهی | قارچ ریشه ای | همزیسیتی گیاه با تثبیت کننده های N2 | گیاهان حشره خوار| گیاهان انگل | فصل ۷ دهم ویدئو

گفتار۲اتقال مواد در گیاهان از خاک به برگ | جا به جایی مواد در مسیر کوتاه در سطح یاخته ای | انتقال مواد در عرض ریشه | فصل ۷ دهم ویدئو

گفتار ۳

انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند | فشار ریشه ای | تعرق و سلولهای نگهبان روزنه | عوامل مؤثر بر باز و بسته شدن روزنه ها |تعریق | حرکت شیره پرورده | فصل ۷ دهم ویدئو

گفتار ۳

فصل ۸ یازدهم

آموزش صفر تا صد فصل ۸یازدهم زیست شناسی

قسمت ۱ | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۱

فن کشت بافت | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۱

قسمت ۲ | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۲

قسمت ۳ | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۲

قسمت ۴ | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۳

قسمت ۵ | فصل ۸ یازدهم ویدئو

گفتار ۳

فصل ۹ یازدهم

آموزش صفر تا صد فصل ۹ یازدهم زیست شناسی

قسمت ۱ | فصل ۹ یازدهم ویدئو

گفتار ۱

قسمت ۲ | فصل ۹ یازدهم ویدئو

گفتار ۱

قسمت ۳ | فصل ۹ یازدهم ویدئو

گفتار ۲

همایش زیست گیاهی دهم

آموزش زیست گیاهی فصل ۶ و ۷ دهم

قسمت ۱ | همایش زیست گیاهی دهم ویدئو

همایش زیست گیاهیقسمت ۲ | همایش زیست گیاهی دهم ویدئو

همایش زیست گیاهیقسمت ۳ | همایش زیست گیاهی دهم ویدئو

همایش زیست گیاهیهمایش زیست گیاهی یازدهم

آموزش زیست گیاهی یازدهم

قسمت ۱ | همایش زیست گیاهی یازدهم ویدئو

همایش زیست گیاهی

قسمت ۲ | همایش زیست گیاهی یازدهم ویدئو

همایش زیست گیاهیقسمت ۳ | همایش زیست گیاهی یازدهم ویدئو

همایش زیست گیاهی

فیلم های کلاس آنلاین نوش دارو زیست

فیلم های کلاس آنلاین نوش دارو ریاضی کنکور دکتر فرضی

نوش دارو زیست شناسی گیاهی دهم | قسمت ۱ ویدئو

نوش دارو دوازدهم

نوش دارو زیست شناسی گیاهی دهم | قسمت ۲ ویدئو

نوش دارو دوازدهم